[Prev] [Next]


Rhamnus palaestina

Rhamnus palaestina

Rhamnus palaestina

Rhamnus.jpg


Created by the Digital Documentation Center at AUB

20021508/nsz